Articles, Blog

Ezechiël’s visioen van God. Profeet Ezechiël 1, 10.Dutch subtitles.Nederlands.Cherubijnen.Cherubijn

Ezechiël’s visioen van God. Profeet Ezechiël 1, 10.Dutch subtitles.Nederlands.Cherubijnen.Cherubijn


Op den vijfden derzelve maand (dit was het vijfde jaar van de wegvoering van den koning Jojachin), Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiel, den zoon van Buzi, den priester, in het land der Chaldeen, bij de rivier Chebar; en de hand des HEEREN was daar op hem. In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, dat de hemelen werden geopend, en ik gezichten Gods zag. Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens; En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen. En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun vier zijden; De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper. Hun ganse lichaam nu, en hun ruggen, en hun handen, en hun vleugelen, waren vol ogen rondom; Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht. als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heirlegers; Dit is het dier, dat ik zag onder den Gods Israels bij de rivier Chebar; en ik bemerkte, dat het cherubs waren. Toen zag ik, en ziet, vier raderen waren bij de cherubs; een rad was bij elken cherub; en de gedaante der raderen was als de verf van een turkoois-steen. en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad. En hun velgen, die waren zo hoog, dat zij vreselijk waren; en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen. Als die gingen, zo gingen deze op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen; maar de plaats, waarheen het hoofd zag, die volgden zij na; En ik hoorde het geluid van der dieren vleugelen, die de een den ander raakten, en het geluid der raderen tegenover hen; en het geluid ener grote ruising. Aangaande de raderen, elkeen derzelve werd voor mijn ogen genoemd Galgal. vurige kolen van tussen de cherubs, vuur van tussen de wielen, van tussen de cherubs, datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid. En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde. En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom. Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 thoughts on “Ezechiël’s visioen van God. Profeet Ezechiël 1, 10.Dutch subtitles.Nederlands.Cherubijnen.Cherubijn

  1. Wow…beautiful! what a wonderful gift the Lord gave you. I praise Yahwey for a glimpse of what His glory looks like by your illustration of Ezekiel's vision. Holy. Holy. Holy! Glory to God in the highest! Thank you for this.

  2. Klik op CC onderaan de video voor betere ondertitels
    Click CC at bottom of video for better subtitles.

  3. Dit was mijn droom uit mijnklein kind heid.. 1 keer alles wat ik nu hoor en zie hen ik gezien in mijn droom , mijn kindje Levi is geboren met 2 de kerstdag heilig avond, zondags kind , hij weet ook alles voor dat iest gebeurt, dat is God die jou als gist als doorgeef luik mag geven het deed zo veel pijn Ik brande van pijn van de bliksem die in ons hoofden sloeg de hel,, is daarbij, maar gelukkig heeft god dat eeuwige belofte het kind van God zal dat wij allen zijn wij allen blijven toekijken hoe laat het is…god sterft voor ons om ons te laten zien dat we weer opstaan alleen niemand is in staat te kunnen zien en voelen weten dromen ruiken horen? mensen wordt wakker liefde is de kracht dat nooit stopt dat is sterker dan dood en wint altijd weer terug te komen op te staan en dit al wist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *